بندر انزلی
زمین
ملکی واقع در شهرک توریستی و آرام خزر ویلا با مناظر بکر
شهر: بندر انزلی
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 930 متر مربع
آدرس: بندر انزلی ،قریه بشمن،شهرک خزرویلا، انتهای مریم شرقی
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.