لاهیجان
زمین
ملک با موقعیت تجاری واقع در کمربندی لاهیجان
شهر: لاهیجان
میزان مالکیت: سه دانگ مشاع از ششدانگ
کاربری/ پهنه: برابر طرح تفظیلی، مسکونی و حریم راه
مساحت: 2291.04 متر مربع
آدرس: لاهیجان، کمربندی، روبروی گلستان 15
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.