گنبد
زمین
زمین زراعی دارای سند تکبرگی
شهر: گنبد
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: زراعی
مساحت: 870000 متر مربع
آدرس: گنبد، جاده داشلی برون، اراضی کامدشت
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.