کردکوی
زمین
زمین زراعی دارای سند تکبرگی
شهر: کردکوی
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: زراعی
مساحت: 17502.85 متر مربع
آدرس: کردکوی اراضی شورلته
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.