بیرجند
زمین
زمین مسکونی با موقعیت عالی
شهر: بیرجند
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 220 متر مربع
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، شهر بیرجند، خيابان امامت 47، فرعی دوم، سمت راست، قطعه شمالی
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.