بیرجند
زمین
زمین کارگاهی در بهترین نقطه شهر
شهر: بیرجند
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: کارگاهی
مساحت: 521.9 متر مربع
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، شهر بيرجند، بلوار خليج فارس، بعد از جايگاه شعله
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.