خوشاب(سلطان آباد)
زمین
فرصت ویژه جهت سرمایه گذاری با موقعیت مسکونی
شهر: خوشاب(سلطان آباد)
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی تراکم متوسط120%
مساحت: 180.44 متر مربع
آدرس: شهرستان خوشاب- بلوار امام رضا(ع)
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.