نیشابور
زمین
فرصت استثنائی جهت سرمایه گذاری و پیشنهاد ویزه ساخت مجتمع خدماتی و کارگاهی
شهر: نیشابور
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی - تراکم کم
مساحت: 384.5 متر مربع
آدرس: نیشابور - خیابان 22 بهمن شرقی6 /21ضلع غرب قلعه جمشید
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.