کرمانشاه
زمین
زمین آماده ساخت با قابلیت تجاری
شهر: کرمانشاه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: قابلیت تجاری
مساحت: 150 متر مربع
آدرس: شهرستان کرمانشاه ، شهرک الهیه ، فاز سوم جانبازان
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.