کرمانشاه
زمین
زمین مناسب سرمایه گذاری با امکان تغییر کاربری
شهر: کرمانشاه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: بهداشتی درمانی
مساحت: 2260.88 متر مربع
آدرس: شهرستان کرمانشاه ، شهرک الهیه ، فاز سوم جانبازان
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.