ملکان
ساختمان و تاسیسات
یکباب ساختمان دو طبقه با کاربری مسکونی مناسب جهت سرمایه گذاری و بازسازی
شهر: ملکان
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 91.52 متر مربع
آدرس: آذربایجانشرقی، شهرستان ملکان، خیابان بهار
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.