کوثر
ساختمان و تاسیسات
ملک داخل محدوده شهرستان کوثر با امکان ایجاد تغییر کاربری
شهر: کوثر
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: حمام قدیمی
مساحت: 297.66 متر مربع
آدرس: اردبیل، شهرستان کوثر، فیروزآباد، نرسیده به سه راهی هشین، محل سابق حمام فیروزآباد
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.