اراک
زمین
زمین مناسب بهره برداری با قابلیت ورود به محدوده شهری
شهر: اراک
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مزروعی
مساحت: 174.4 متر مربع
آدرس: اراک کیلومتر 3جاده فراهان،نرسیده به جاده زندان
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.