ساوه
زمین
زمین با موقعیت مسکونی مناسب ساخت
شهر: ساوه
میزان مالکیت: سه دانگ مشاع از ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 296.5 متر مربع
آدرس: ساوه - غرق آباد
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.