اراک
زمین
زمین با موقعیت مسکونی مناسب ساخت
شهر: اراک
میزان مالکیت: هفت شعیر و یک پنجم شعیر مشاع به استثناء بهای ثمنه اعیانی از 96 شعیر ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 35.65 متر مربع
آدرس: اراک - خیابان امام خمینی نرسیده به مسجد سیدها
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.