کرج و حومه
زمین
ملک در بهترین موقعیت مسکونی مهرشهر مناسب سرمایه گذاری
شهر: کرج و حومه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی با تراکم حداکثری 180%
مساحت: 1610 متر مربع
آدرس: کرج، مهرشهر، خیابان صد شرقی، میدان السا، نبش شکوفه
1,896,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 94,800,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.