کرج و حومه
زمین
ملک با قابلیت بهره برداری آموزشی در بهترین موقعیت مهرشهر بر خیابان
شهر: کرج و حومه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: در گستره طرح های ویژه گونه A1 و دارای کاربری آموزش عالی
مساحت: 1920 متر مربع
آدرس: کرج، مهرشهر، خیابان صد و چهار شرقی
981,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 49,050,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.