کرج و حومه
زمین
ملک واقع در مرکز شهر مستعد ساخت و ساز و سرمایه گذاری
شهر: کرج و حومه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: سبز وباز-خدماتی درون بافت -و درگستره ب-1
مساحت: 11620 متر مربع
آدرس: کرج، بلوار بلال، کوچه علی محمدی
2,243,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 112,150,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.