کرج و حومه
زمین
مناسب سرمایه گذاری و انبوه سازی
شهر: کرج و حومه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: خدماتی گستره طرح های ویژه گونه آ-یک
مساحت: 104722.5 متر مربع
آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، حدفاصل بلوار علامه جعفری و چهارصد دستگاه
0 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 0 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.