سلمانشهر
زمین
زمین معبر واقع در منطقه مسکونی سلمانشهر
شهر: سلمانشهر
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: خیابان (معبر)
مساحت: 62 متر مربع
آدرس: سلمانشهر -انتهای خیابان شهید بهشتی 43
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.