کلارآباد
زمین
وسیع ترین اراضی جنگلی و جلگه ای در بهترین نقطه شمال ایران
شهر: کلارآباد
میزان مالکیت: ششدانگ ( دارای توضیحات )
کاربری/ پهنه: اراضی جنگلی جلگه ای
مساحت: 981276 متر مربع
آدرس: روستای یالبندان
19,600,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 980,000,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.