رودسر
زمین
ملک واقع شده در خط اول ساحل و نزدیک به رودخانه مناسب سرمایه گذاری
شهر: رودسر
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: پارک ساحلی
مساحت: 5760.06 متر مربع
آدرس: رودسر،صیدر محله،اراضی ساحلی، نرسیده به رودخانه
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.