چابکسر
زمین
قطعه زمینی در بهترین نقطه منطقه چابکسر (میدان سرولات)
شهر: چابکسر
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: گردشگری و حریم راه، رودخانه و دریا
مساحت: 13115 متر مربع
آدرس: چابکسر، میدان سرولات، باغ آزموده
1,712,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 85,600,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.