بندر انزلی
زمین
ملک محصور در قریه ساحلی جفرود بندر انزلی
شهر: بندر انزلی
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 448.1 متر مربع
آدرس: بندرانزلی، جفرود، گلستان 3
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.