بندرترکمن
زمین
قطعه تفکیکی با امکان ایجاد ارزش افزوده بالا
شهر: بندرترکمن
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 261.75 متر مربع
آدرس: بندرترکمن خیابان شهید رجائی
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.