مبارکه
زمین
قطعه تفکیکی مسکونی با شرایط عالی همراه با صدور پروانه مسکونی توسط شهرداری
شهر: مبارکه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: الویت اجرای طرح بالای 5 سال مسکونی
مساحت: 200 متر مربع
آدرس: مبارکه- ورودی زیباشهر-جنب کارخانه نسوز
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.