شهرضا
زمین
ملک مسکونی مناسب برای سرمایه گذاری
شهر: شهرضا
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 1999 متر مربع
آدرس: شهرضا،اسلام آباد خیابان دستغیب مزرعه مهدیه
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.