اصفهان
زمین
ملک تجاری با موقعیت ويژه جهت سرمایه گذاری روبروی هتل چهار باغ
شهر: اصفهان
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: تجاری
مساحت: 517.74 متر مربع
آدرس: اصفهان خ شیخ بهائی کوچه تی بی تی پاساژ انقلاب
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.