اصفهان
زمین
پارکینگ با موقعیت ويژه جهت سرمایه گذاری روبروی هتل چهار باغ
شهر: اصفهان
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: پارکینگ
مساحت: 570.9 متر مربع
آدرس: اصفهان خ شیخ بهائی کوچه تی بی تی پارکینگ
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.