زنجان
زمین
زمین با موقعیت مسکونی مناسب ساخت
شهر: زنجان
میزان مالکیت: دو دانگ مشاع از ششدانگ سهمی بنیاد 83.5مترمربع مشاع از 250.50مترمربع ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 83.5 متر مربع
آدرس: زنجان ، کمربندی شمالی ، گولجک آباد
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.