ابهر
زمین
زمین با موقعیت مناسب سرمایه گذاری
شهر: ابهر
میزان مالکیت: ششدانگ 978.59 مترمربع مشاع از 7883.23 مترمربع ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی سطح سه ، تجاری ،فضای سبز ، آموزشی ، دبستان
مساحت: 978.59 متر مربع
آدرس: ابهر - شناط - مشرف به بلوار طالقانی شمالی
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.