خرمدره
زمین
قطعه تفکیکی آماده ساخت
شهر: خرمدره
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: تجاری مسکونی (مطابق توضیحات)
مساحت: 163.3 متر مربع
آدرس: خرمدره ، شهرک گلدشت
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.