خوشاب(سلطان آباد)
زمین
فرصت ویژه جهت سرمایه گذاری با موقعیت مسکونی
شهر: خوشاب(سلطان آباد)
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی تراکم 120%
مساحت: 180.89 متر مربع
آدرس: شهرستان خوشاب- کوچه جوادیه
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.