کرمان
زمین
قطعه تفکیکی مسکونی با ارزش افزوده بالا
شهر: کرمان
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 198 متر مربع
آدرس: شهرک مطهری
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.