کرمانشاه
زمین
زمین دو نبش آماده ساخت با موقعیت ویژه
شهر: کرمانشاه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 146.97 متر مربع
آدرس: شهرستان کرمانشاه ، شهرک الهیه ، فاز سوم جانبازان
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.