تبریز
مغازه
ملکیت یک باب مغازه در منطقه تجاری واقع در مرکز شهر تبریز
شهر: تبریز
میزان مالکیت: ششدانگ مالکیت
کاربری/ پهنه: مالکیت مغازه/ تجاری
مساحت: 46.07 متر مربع
آدرس: آذربایجانشرقی، شهرستان تبریز، خیابان خاقانی، پاساژقدس، طبقه زیرزمین، مغازه شماره 49
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.