تبریز
مغازه
ملکیت یک باب مغازه در شمال شهر تبریز
شهر: تبریز
میزان مالکیت: جزئی از ششدانگ
کاربری/ پهنه: مالکیت مغازه/ تجاری
مساحت: 61.4 متر مربع
آدرس: آذربایجانشرقی،شهرستان تبریز، ولیعصر ، خیابان همام تبریزی، مغازه نانوایی
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.