خمین
زمین
زمین مناسب بهره برداری
شهر: خمین
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مزروعی
مساحت: 1522.97 متر مربع
آدرس: خمین - روستای قاسم آباد
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.