ساوه
زمین
زمین مناسب بهره برداری
شهر: ساوه
میزان مالکیت: سه دانگ مشاع از ششدانگ
کاربری/ پهنه: مزروعی
مساحت: 76340 متر مربع
آدرس: ساوه - غرق آباد 65 کیلومتری جاده ساوه و همدان- روستای اردمین
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.