اهواز
زمین
زمین با موقعیت مسکونی مناسب جهت ساخت و سرمایه گذاری
شهر: اهواز
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 926.68 متر مربع
آدرس: گلستان/خیابان تیر (احداثی ژاله)/ بین اسفند و بهمن
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.