خرمشهر
زمین
قطعه زمین دو نبش با موقعیت مسکونی
شهر: خرمشهر
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی با تراکم کم
مساحت: 698.58 متر مربع
آدرس: کوی مالک اشتر/خیابان هرمز
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.