خرمشهر
ساختمان و تاسیسات
زمین با موقعیت ويژه و دارای کاربری های مناسب جهت سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بالا
شهر: خرمشهر
میزان مالکیت: چهاردانگ مشاع از ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی ،تجاری،آموزشی،اداری انتظامی،فضای سبز ودرمانی، خیابان
مساحت: 4970.72 متر مربع
آدرس: بلوار بهارستان/روبروی استادیوم ورزشی
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.