ماهشهر
زمین
زمین با موقعیت ويژه جهت سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بالا
شهر: ماهشهر
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: حمل ونقل(پارکینگ)
مساحت: 201.26 متر مربع
آدرس: ناحیه صنعتی/منطقهM کارگری/پشت پمپ بنزین هفت تیر
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.