بهبهان
زمین
زمین با موقعیت مسکونی و توجیه اقتصادی مناسب جهت سرمایه گذاری
شهر: بهبهان
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 244.67 متر مربع
آدرس: پشت کشتارگاه
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.