قطعه تفکیکی با امکان ایجاد ارزش افزوده بالا
شهر: زابل
میزان مالکیت: ششدانگ اعیان
کاربری/ پهنه: مسکونی خدمات پشتیبان
مساحت: 124.43 متر مربع
آدرس: خیابان امام خمینی(ره)- امام خمینی 46
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.