زمین با موقعیت مسکونی و توجیه اقتصادی مناسب جهت سرمایه گذاری
شهر: چابهار
میزان مالکیت: ششدانگ عرصه و اعیان
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 212.07 متر مربع
آدرس: بلوار شهید ریگی- جنب بقعه سید غلامرسول
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.