یزد
زمین
قطعه تفکیکی مسکونی با قابلیت سرمایه گذاری
شهر: یزد
میزان مالکیت: شش دانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 333.2 متر مربع
آدرس: یزد- بلوار مدرس-بلوار خلیج فارس-بلوار ریحانه النبی-اراضی دانه سا- قطعه 134
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.