خورموج
زمین
ملک در محدوده مسکونی دو نبش
شهر: خورموج
میزان مالکیت: قطعه مشاعی
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 82.57 متر مربع
آدرس: استان بوشهر، شهر خورموج، فلکه خالو حسین دشتی، خیابان معلم، نبش کوچه 14
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.